kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
RGKiB.6733.34.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV relacji Kolbuszowa-Sędziszów zasilającej stację transformatorową Huta Przedborska"
2018-05-24 14:57:15
Obwieszczenie  ...więcej

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
2018-05-23 14:25:06
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 21 maja 2018r. znak: RGKiB.6730.4.2018 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek warsztatu samochodowego"
2018-05-22 14:50:06
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 21 maja 2018r. znak: RGKiB.6730.39.2018 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych"
2018-05-22 14:47:32
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.90.2018- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych i czterech budynków garażowych"
2018-05-22 10:12:28
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2018-05-22 09:35:42
Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   ...więcej

RGKiB.6733.33.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych oraz przebudowa budynku inwentarskiego w celu zmian sposobu użytkowania na budynku gospodarczo-magazynowy"
2018-05-17 11:20:32
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.28.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej do przepustowości 5 500m3/d"
2018-05-16 14:10:33
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 20.04.2018r., znak: SKO-401/D/559/2018 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej KOB3302E na terenie, obejmującym część działki nr ewid. 888/9 położonej w miejscowości Kupno
2018-05-16 08:16:09
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu   ...więcej

RGKiB.6733.31.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej"
2018-05-15 14:23:34
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.30.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa budynku warsztatowo-garażowego"
2018-05-15 12:45:07
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.29.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przebudową drogi publicznej nr 150500R Widełka-Majdan"
2018-05-15 11:02:26
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.27.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicy Bytnara i Bytniara-Bocznej w Kolbuszowej"
2018-05-15 10:58:59
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.24.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2018-05-07 12:55:03
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.36.2018- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
2018-05-04 15:19:14
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjo-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej
2018-04-25 14:15:01
Obwieszczenie Uchwała Nr XLVII/586/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2017 roku Załącznik graficzny do Uchwały   ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 terenu stacji elektroenergetycznej w Widełce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2018-04-25 14:07:26
Obwieszczenie Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 terenu stacji elektroenergetycznej w miejscowości Widełka, w gminie Kolbuszowa Załącznik graficzny do ww. Uchwa  ...więcej

RGKiB.6733.22.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa, przebudowa parkingów, chodników i dróg dojazdowych wraz z oświetleniem i kanalizacją na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej"
2018-04-24 14:11:28
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.23.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1212R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km+142 do km 11+258 strona lewa w miejscowości Widełka"
2018-04-23 15:49:51
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.20.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie Górnianki w Kolbuszowej Górnej"
2018-04-18 12:49:50
Obwieszczenie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 523
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl